#Green

My Love For Green | a

9:42 π.μ.

. . . My love for Green . . .


Heart Chakra – Green
Το πράσινο είναι η ενέργεια της αγάπης και του μετασχηματισμού. Σου επιτρέπει να ανοίξεις τη καρδιά σου στην αγάπη. Το πράσινο είναι το χρώμα της ανάπτυξης, τη ζωής και την ισορροπίας. Μέσα από την ισορροπία μπορείς να βρεις αυτό το κέντρο από το οποίο θα καταφέρεις να αγαπήσεις, να έχεις υγιείς σχέσεις, αλλά και να δεχτείς την αγάπη.
Στο φυσικό επίπεδο το πράσινο σχετίζεται με την καρδιά, τους πνεύμονες, το στήθος, τους ώμους, τα χέρια και το καρδιακό νευρικό πλέγμα. Είναι το χρώμα του chakra της, το οποίο χτίζεται από την αποδοχή του εαυτού μας και των γύρω μας.
Η πνευματική πτυχή της πράσινης ενέργειας είναι η ελευθερία και σχηματίζει σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους. Στο πνευματικό επίπεδο, θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι μπαίνουμε στο μυστήριο και τη δύναμη της αγάπης.
Μπορείτε πάντα να επιλέξετε την αγάπη. Μπορείτε να επιλέξετε πάντα την ενέργεια του χρώματος του chakra της καρδιάς. ΟΟΟΟΟΟΜΜΜΜ!

Aloe
Η αλόη μοιάζει αρκετά με κάκτο, όμως ανήκει στην οικογένεια των κρίνων και συγγενεύει με το κρεμμύδι, το σκόρδο και το σπαράγγι. Είναι ένα ποώδες φυτό, με χοντρά, χυμώδη φύλλα. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική και αποτελείται κατά 96% από νερό. Τις περισσότερες φορές η αλόη χρησιμοποιείται ως καταπραϋντικό σε διάφορους ερεθισμούς του δέρματος, όπως εγκαύματα, ουλές κ.α. Με την αλόη το δέρμα γιατρεύεται και επουλώνει διότι την απορροφά γρηγορότερα από το νερό. Η δράση της δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική. Μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, περιορίζει τους μυϊκούς και σκελετικούς πόνους, τους κολικούς και τις κρίσεις άσθματος.

Cactus
Πριν από δύο χρόνια η αδερφή μου, μου έκανε δώρο ένα κάκτο που μου άρεσει πολύ. Από τότε και μετά τους ερωτεύτηκα! Ο Κάκτος είναι ένα φυτό που ανήκει στην οικογένεια Cactaceae. Οι κάκτοι δεν έχουν φύλλα, αλλά αγκάθια που εμποδίζουν τα φυτοφάγα ζώα από το να τους φάνε. Υπάρχουν έως και 1.800 είδη κάκτων πάνω στη Γη. Σύμφωνα με το feng shui, όταν το κεφάλι του κρεβατιού ακουμπάει στον τοίχο που είναι η πόρτα τότε ανάμεσα τους τοποθέτησε ένα μυτερό φυτό. Αυτό εμποδίζει την αρνητική ενέργεια να φτάσει το κρεβάτι, κι έτσι θα έχεις υπέροχο ύπνο!

Succulents
Παχύφυτα λέγονται τα φυτά που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες νερού στους ιστούς τους. Τα παχύφυτα, όπως και οι κάκτοι, προέρχονται από ξερές άγονες περιοχές όπου η βροχή είναι σπάνια. Υπάρχουν πολλά είδη και είναι όλα τους πανέμορφα. Δεν χρειάζονται πολλή περιποίηση και αντέχουν σε διαφορετικές συνθήκες.

I   Green!
aleaRead the post in English:

Heart Chakra - Green Chakra.
Green is the energy of love and transformation. It allows you to open your heart to love. Green is the color of growth, life and balance. Through the balance you can find this center from which you will be able to love, to have healthy relationships, and to accept love. At the physical level green relates to the heart, lungs, chest, shoulders, arms and cardiac nerve plexus. It is the color of the fourth chakra, which is being built by the acceptance of ourselves and those around us. The spiritual aspect of green energy is the freedom to form relationships with family and friends. On the spiritual level, we must always remember that we enter into the mystery and power of love. You can always choose love. You can always choose the energy of the color of the heart chakra . OOOOOOMMMM !

Aloe
Aloe looks like cactus but belongs to the lily family and it is related to onions, garlic and asparagus. It is a herbaceous plant with thick, juicy leaves. It is very durable and is made of 96% water. Most often aloe used as a sedative in various skin irritations such as burns, scars, etc. With aloe skin recovers and heals because it absorbs her faster than the water. The action is not only external but also internal. It reduces the risk of cardiovascular disease, reduces muscular and skeletal pains, colic and asthma attacks.

Cactus
Two years ago my sister gave me as a gift, a cactus that I really liked. Since then I fell in love with them! The Cactus is a plant that belongs in the family Cactaceae. Cacti have no leaves but thorns that prevent herbivores from eating them. There are up to 1,800 cactus species on Earth. According to feng shui, when the head of the bed touching the wall that is the door, then between them place a pointy plant. This prevents the negative energy to reach the bed, so you get great sleep!

Succulents
Succulent plants are called the ones that have the capacity to store large amounts of water in their tissues. The succulents, just like cacti, are from dry arid regions where rain is rare. There are many species and they are all beautiful. They do not need a lot of grooming and can survive from different conditions.
                                                                                                                         I   Green!

0 σχόλια